Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Wróć

Logo Empathy Project

Kim jesteśmy?

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Od samego początku swojego stuletniego istnienia jest liderem w innowacji edukacyjnej i wdrażaniu światowych rozwiązań na rzecz inkluzji społecznej, edukacji i wsparcia. Akronim APS odzwierciedla nasze najważniejsze wartości i misję uczelni pod hasłami: Akceptacja, Partycypacja, Solidarność Społeczna. Specjaliści z APS prowadzą badania społeczne w dyscyplinach pedagogika, socjologia, psychologia, sztuki plastyczne, filozofia. Kształcimy kadry przyszłości w zawodach zaufania publicznego.


Co robimy?

Projekt EMPATHY w strukturze uczelni ulokowany jest w Katedrze UNESCO im. Janusza Korczaka oraz w Instytucie Pedagogiki. Interdyscyplinarny, międzykatedralny zespół projektowy posiada doświadczenie w badaniach społecznych w zakresie refleksyjnej praktyki, badań międzykulturowych, międzypokoleniowych, psycho-pedagogicznych, badań nad procesami inkluzji i ekskluzji społecznej, szczególnie w odniesieniu do grup mniejszościowych. Posiada także doświadczenie w kształceniu kadr szkolnych, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych i terapeutów.


Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Projekt EMPATHY jest dla nas bardzo ważny. Od lat podejmujemy działania poszerzające horyzonty myślowe młodzieży i specjalistów w odpowiedzi na wysoki poziom nietolerancji odmienności kulturowej i religijnej, obserwowanej w Polsce. Projekt ukierunkowany jest na zbadanie postaw, świadomości i podejścia nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przyszłych nauczycieli i innych interesariuszy instytucjonalnych, w zakresie pracy z uczniem odmiennym kulturowo oraz na identyfikację negatywnych stereotypów i szerzenie świadomości o islamie w środowiskach opiniotwórczych i instytucjonalnych

A. Odrowąż-Coates

Jaki będzie efekt naszej pracy?

Zespół w APS odpowiada za koordynację badań w sektorze edukacji, tj. pośród nauczycieli szkolnych, akademickich i przyszłych nauczycieli studiujących na wydziałach pedagogicznych, jak również za przygotowanie wydarzeń o charakterze szkoleniowym: dwóch międzynarodowych szkół letnich Katedry UNESCO i 20 salonów językowych zorientowanych na poszerzenie wiedzy o kulturze i religii krajów muzułmańskich.


Nasz zespół

prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates

Koordynator w instytucji partnerskiej, badaczka, kierownik edukacyjnej części projektu w APS
acoates@aps.edu.pl

Z wykształcenia socjolog (UG), doktor nauk politycznych (UG), z habilitacją w dyscyplinie pedagogika (APS), wykładowca i profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. W kadencji 2020–024 pełni funkcję Senatora i Prorektora ds. Rozwoju. Bada zagadnienia z obszaru nauk społecznych dot. nierówności, inkluzji, praw człowieka, praw dziecka. Zasiada w Zarządzie Komitetu Badawczego “Language and Society” Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego RC 25 ISA oraz w Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Jest redaktorem czasopisma „Society Register” (UAM), „Pedagogika Społeczna NOVA” (UAM) i redaktor naczelną „Lanague, Discourse & Society” (ISA).

dr Ewa Dąbrowa

Badaczka, współkoordynator części edukacyjnej projektu

Ekspert Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki, prowadzi badania w obszarze pedagogiki społecznej, w tym przede wszystkim problemów edukacji osób o różnym pochodzeniu kulturowym, przestrzeganiu praw człowieka i umocowania praw człowieka w przestrzeni edukacyjnej, integracji społeczno-kulturowej, przeciwdziałania dyskryminacji, a także socjologii edukacji i pracy z uczniem w wielokulturowym środowisku

prof. APS dr hab. Anna Perkowska-Klejman

Badaczka

Kieruje Katedrą Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki. Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Prowadzi badania naukowe z zakresu refleksyjności, dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych skoncentrowanych wokół teoretycznych i empirycznych analizy refleksyjności. Jej prace utrzymane są w nurcie ponowoczesnego myślenia o edukacji, a najnowsza monografia nosi tytuł: „Poszukiwanie refleksyjności w edukacji” (2019).

dr Katarzyna Szostakowska

Badaczka, koordynator kwestionariuszy ankiet

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, andragog, specjalista analizy jakościowej w programie MAXQDA, praktyk i badacz obszarów pracy socjalnej i opieki.

dr Marta Kulesza

Badaczka

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, psycholog, czynny terapeuta, coach, zajmujący się diagnostyką edukacyjną i zasobami rodzinnymi

mgr Magdalena Roszak

Badaczka

Badaczka samodzielnego macierzyństwa i alienacji rodzicielskiej, doktorantka APS, kierowniczka przedszkola w Legionowie, specjalistka ds. wychowania bliskościowego, pedagogiki Friedricha Fröbela i Marii Montessori.