Nie zgadzamy się na takie referendum. Stanowisko organizacji społecznych

Dłoń wrzucająca kartę do głosowania do urny wyborczej

W tym miesiącu rząd PiS podał do wiadomości publicznej cztery pytania, które padną w referendum 15 października, tego samego dnia, co wybory parlamentarne. Pytania sformułowane przez rząd uważamy za tendencyjne i populistyczne. Dwa z nich dotyczą spraw szczególnie ważnych dla Salam Lab: godności osób uchodźczych żyjących w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym stanowiskiem

Stanowisko organizacji społecznych w sprawie referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 15 października 2023 r. 

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka i wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec referendum, które ma być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi w dniu 15 października bieżącego roku. 

Nasz sprzeciw wynika  z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach. 

Brak prawa do informacji

Sposób informowania o kwestiach, które mają być rozstrzygnięte w drodze referendum 15 października br., uniemożliwia zapewnienie obywatelom i obywatelkom prawa do informacji. 

Pytania referendum w połączeniu ze spotami objaśniającymi są sformułowane w sposób zawierający tezę i sugerujący wprost sposób „prawidłowego” głosowania. 

Spoty informacyjne zawierają nieprawdziwe, uproszczone  informacje, stosują retoryczne i emocjonalne manipulacje i w sposób zamierzony budują w odbiorcy poczucie zagrożenia. 

Fasadowość referendum

Ustawa o referendum ogólnokrajowym z 14 marca 2003 r., określając istotę referendum, daje obywatelom prawo „wyrażenia swojej woli co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod referendum” (art. 2.1 w/w ustawy). 

Wiążący wynik głosowania referendum oznacza powstanie prawnego obowiązku realizacji jego rozstrzygnięcia przez organy władzy. 

Podobają Ci się nasze treści? Wesprzyj nas finansowo!

Nieprecyzyjny i ogólny charakter czterech wskazanych pytań referendalnych nie tylko nie pozwoli na uwzględnienie pełnego kontekstu i konsekwencji takiej decyzji, ale również uniemożliwi realizację rozstrzygnięcia referendalnego.

Gdy dodamy do tego fakt, że pytania referendalne w większości dotyczą akceptacji istniejącej polityki rządzących, mamy do czynienia nie z referendum, a instytucją fasadową, która zamiast rozstrzygnięcia sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, ma jedynie cel polityczny.

Brak transparentności 

Organizacja referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych wpływa negatywnie na transparentność procesu wyborczego i uczciwość kampanii wyborczej. Partia rządząca dysponuje niewspółmiernie wysokimi środkami na kampanię, w praktyce niemożliwe będzie rozgraniczenie wydatków ponoszonych na kampanię wyborczą i kampanię referendalną.

Równolegle prowadzenie kampanii wyborczej i kampanii referendalnej może prowadzić do nadużyć oraz wpłynąć na realizację zasady równości w procesie wyborczym.  

Rozstrzyganie o prawach uchodźców i migrantów w drodze referendum

Zgodnie z art. 125 Konstytucji RP referendum ogólnokrajowe może być przeprowadzone „w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”, a jego wynik jest wiążący, jeśli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. 

Prawa człowieka, w tym prawa migrantów i uchodźców, to fundamentalne i niezbywalne prawa każdej jednostki, a ich ochrona nie powinna być pozostawiona do rozstrzygnięcia w politycznie motywowanym, populistycznym referendum.  

Decyzje dotyczące praw człowieka, w tym migrantów, powinny być podejmowane w oparciu o międzynarodowe standardy prawne, wiedzę ekspercką oraz dialog społeczny, a nie przez wynik jednorazowego głosowania. 

Spoty objaśniające do pytań o rzekomej „przymusowej” relokacji uchodźców oraz o likwidacji bariery na granicy z Białorusią zawierają szereg nieprawdziwych informacji i przedstawiają uproszczony, fałszywy obraz rzeczywistości, w której należy się bać osób, które w Polsce szukają schronienia. Stosowanie dyskryminującego, błędnego pod względem prawnym i opresyjnego wobec uchodźców i migrantów języka uniemożliwia rzetelną i opartą na szacunku debatę.

Celem referendów jest wzmocnienie demokracji. Demokracja to jednak nie tylko możliwość wpływania na decyzje państwa, ale także rządy prawa i zapewnienie wszystkim członkom i członkiniom społeczeństwa przysługujących im praw. Grupy mniejszościowe i marginalizowane są szczególnie zagrożone decyzjami podejmowanymi w drodze referendum, ponieważ z natury rzeczy referendum dotyczy woli większości. Ponieważ istotą demokracji jest ochrona mniejszości przed rządami większości i zapewnienie ochrony ich praw niezależnie od tego, na ile uznawane i cenione są w społeczeństwie, prawa człowieka powinny zostać wyłączone z grupy tematów, które można poddać pod referendum.

Nieuczciwość procesu referendalnego

Przeprowadzenie referendum, w tym poruszenie tematu uchodźców i polityki migracyjnej będących przedmiotem silnej polaryzacji w społeczeństwie, w sytuacji gdy partia rządząca dysponuje nieograniczonymi możliwościami propagandy i kształtowania debaty w mediach publicznych, nie daje przestrzeni do rzeczywistej i pogłębionej dyskusji. 

Polityka migracyjna jest złożonym zagadnieniem, które wymaga wielowymiarowych rozwiązań opartych na współpracy międzynarodowej, jej fundamentem powinno być poszanowanie godności ludzkiej i ochrona praw człowieka. Jej założenia nie powinny być przedmiotem politycznej gry ani stanowić narzędzia do zdobywania poparcia wyborczego. 

Organizacja referendum dotyczącego migracji w dniu wyborów parlamentarnych wprowadza politykę migracyjną w sferę emocji i nierzetelnych komunikatów. To z kolei niesie za sobą niebezpieczeństwo antagonizowania ludzi, wzrostu nastrojów nienawiści oraz przemocy. 

W tym czasie szczególnie potrzebna jest rozmowa o migracjach, która będzie oparta na wiedzy, faktach, i rozumieniu zachodzących zjawisk oraz skoncentrowana na długofalowym interesie państwa i społeczeństwa polskiego.

Nasz sprzeciw 

Motywowane politycznie, przeprowadzone na nierównych zasadach, oparte na nieprawdziwych informacjach i manipulacji referendum nie może decydować o rzeczywistości, w której żyjemy. Wzywamy do wyrażenia sprzeciwu wobec takiej polityki państwa i niewzięcia udziału w referendum planowanym na 15 października br.  

Podpisane organizacje:

 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Akcja Demokracja
 • Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „KORD”
 • Fundacja Widzialne
 • Komitet Obrony Demokracji
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska Pro Civium
 • Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
 • Stowarzyszenie BoMiasto
 • Fundacja Wolne Sądy
 • Fundacja Instytut Spraw Społecznych
 • Fundacja Centrum Pozytywnych Zmian
 • Stowarzyszenie “HaKoach”
 • Fundacja OFF school
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 • Stowarzyszenie Nomada
 • Inicjatywa Wiosna bez Barier
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet
 • Federacja Znaki Równości
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Wolności
 • Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 • Fundacja Centrum Badań Migracyjnych / Migrant Info Point
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Konsorcjum Migracyjne 
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 • Fundacja Autism Team
 • Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team
 • Fundacja Lasy i Obywatele
 • Obserwatorium Wyborcze
 • Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
 • Stowarzyszenie “Jesteśmy Razem” 
 • Fundacja “Pro Aperte”
 • Klub Świadomej Młodzieży Fundacji “Pro Aperte”
 • My, Rodzice – stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA
 • Stowarzyszenie Fabryka Równości 
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 • Fundacja Dla migrantów DOBRY START IM A.G.FARAH
 • Fundacja w Stronę Dialogu 
 • Stowarzyszenie Lepszy Świat 
 • Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab)
 • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

#Najnowsze publikacje