Polityka Salam Lab

 1. Wprowadzenie
 2. Zasady zachowania i współpracy
 3. Zasady udzielania pomocy beneficjentom/klientom
 4. Polityka zapobiegania nadużyciom
 5. Interwencje w przypadku podejrzenia naruszenia zasad współpracy oraz wystąpienia nadużycia

Wprowadzenie

1.1. Misja Stowarzyszenia Salam Lab

 1. Oddanie głosu tym, którzy go nie mają – osobom wykluczonym.
 2. Budowanie mostów między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi. Wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji,
 3. Rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej, konfliktach na świecie poprzez dziennikarstwo pokoju.
 4. Proponowanie nowych oraz krytyka istniejących rozwiązań systemowych i strukturalnych w zakresie m.in. polityki migracyjnej, pomocy humanitarnej i rozwojowej, edukacji, narracji medialnej, języka inkluzywnego.
 5. Budowanie koalicji między organizacjami i osobami działającymi na rzecz pokoju.

1.2 Cele Polityki Salam Lab

Zdolność Salam Lab do realizowania powyższej misji opiera się na osobach pracujących w Stowarzyszeniu oraz ich zdolności do podtrzymywania i promowania najwyższych standardów etycznych oraz profesjonalnych zachowań.

Realizujemy naszą misję poprzez działania o charakterze medialnym, edukacyjnym i pomocowym.

W naszej pracy medialnej i edukacyjnej chcemy dawać szeroką perspektywę, pokazywać sprawy globalne, które mają też wpływ na bezpośrednie życie – naszym zdaniem nie ma już podziału na to, co “lokalne” i “światowe”. Wyzwania przed którymi stoimy są wspólne dla całej ludzkości. W centrum naszych działań zawsze stoi człowiek: osoby korzystające z naszych treści w mediach, z naszych warsztatów edukacyjnych czy naszej pomocy.

W pracy dziennikarskiej publikujemy wszystkie źródła naszych informacji. Są one jawne i publiczne. Anonimowość stosujemy w przypadku, gdy poprosi o nią bohater naszego materiału, myśląc o swoim bezpieczeństwie. Wykorzystujemy wyłącznie źródła, które są kompletne, wiarygodne i sprawdzone. Materiały redakcyjne są zawsze oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.

W naszych działaniach pomocowych kierujemy się wartościami zgodnymi z CHS (The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability), przede wszystkim: niezależnością, neutralnością, bezstronnością oraz uznaniem dla życia, zdrowia i praw każdego człowieka.

Zasady określone w Polityce mają na celu zapewnienie szacunku i bezpieczeństwa osobom i społecznościom, z którymi Salam Lab wchodzi w kontakt, zapewnienie ochrony pracowników i pracownic Stowarzyszenia, a także zagwarantowanie skuteczności i uczciwości naszej pracy.

Znajomość i praktyczne stosowanie Polityki Salam Lab jest moralnym i zawodowym obowiązkiem wszystkich pracowników, współpracowników i wolontariuszy Salam Lab. Dotyczy to wszystkich bez względu na funkcję lub stanowisko. Brak znajomości tych zasad nie zwalnia z tego obowiązku.

Polityka Stowarzyszenia Salam Lab prezentuje ramowe zasady, standardy i wytyczne, które mają na celu:

 • wsparcie wszystkich osób pracujących w podejmowaniu etycznych decyzji w życiu zawodowym;
 • zapewnienie szacunku i bezpieczeństwa osobom i społecznościom, z którymi Salam Lab wchodzi w kontakt
 • zapewnienie, że osoby pracujące w Salam Lab będą szanować godność i wartość każdej osoby, promować i praktykować zrozumienie, szacunek, empatię i tolerancję oraz wykazywać dyskrecję i zachowywać poufność zgodnie z wymaganiami;
 • zagwarantowanie szacunku wszystkim osobom w równym stopniu bez względu na rasę, płeć, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, język, stan cywilny, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, status społeczno-ekonomiczny, niepełnosprawności, stan zdrowia, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne cechy wyróżniająca. Osoby pracujące w Salam Lab będą dążyć do usunięcia wszelkich barier dla równości.
 • wykluczenie wszelkich form wykorzystywania i nadużyć seksualnych bądź innych form przemocy; uświadomienie, że niewłaściwe zachowanie jest podstawą do zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wypowiedzeniem w trybie przyspieszonym/rozwiązaniem umowy.
 • podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy bądź innych form nadużyć
 • określenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych mających na celu rozwijanie w organizacji kultury pracy opartej na prawach człowieka i prawach dziecka i ciągłym uczeniu się. Polityka to również integralna część warunków zatrudnienia w Stowarzyszeniu. Niniejszy kodeks stanowi zatem załącznik do indywidualnych umów o pracę.

1.3 Wyjaśnienie podstawowych pojęć Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, funkcjonujące również pod nazwą Salam Lab

Polityka Salam Lab — zbiór zasad określający wymagania, zasady i obowiązki, właściwe praktyki i postępowanie dla osób pracujących w Stowarzyszeniu.

Osoba pracująca — osoba zatrudniona na umowę o pracę, zlecenie, dzieło, B2B lub – na potrzeby niniejszego dokumentu – umowę wolontariacką w Salam Lab

Zgłoszenie — proces informowania o problemie lub o naruszeniu kodeksu postępowania.

Molestowanie — niepożądane zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności człowieka i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Przejawem molestowania mogą być represje i odwet jaki spotyka osobę zgłaszającą dyskryminację lub molestowanie.

Molestowanie / nadużycie seksualne — to każdy akt seksualny lub o podłożu seksualnym, przez który druga osoba czuje się niekomfortowo, do którego jest zmuszona lub zastraszona. To zachowanie, którego druga osoba nie wybrała.

Wykorzystywanie seksualne — jakiekolwiek (faktyczne lub nie) nadużycie pozycji władzy lub zaufania w celach seksualnych, w tym między innymi czerpanie korzyści pieniężnych, społecznych lub politycznych z wykorzystywania seksualnego innej osoby.

Dyskryminacja — sytuacja, w której człowiek – ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, tożsamość płciową lub orientację seksualną, a nie ze względu na indywidualne zasługi – jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Ochrona — odpowiedzialność Stowarzyszenia, że działania i programy nie wyrządzają krzywdy dzieciom i osobom dorosłym bezbronnym oraz że nie narażają ich na ryzyko krzywdy i nadużyć.


Zasady zachowania i współpracy

2.1 Zasady ogólne

Podejmowanie dobrych decyzji i wyborów etycznych buduje zaufanie między nami a ludźmi, którym służymy. Ale nie wszystkie sytuacje są proste — jak dokonać najlepszego wyboru w trudnych lub niejasnych okolicznościach? Jak radzimy sobie z dylematami etycznymi? Chociaż poniższe Zasady zachowania i współpracy nie powiedzą dokładnie, co robić w każdej sytuacji, to mają służyć jako przewodnik, który pomoże Ci podejmować dobre decyzje i radzić sobie ze złożonymi sytuacjami, w których odpowiedź może nie zawsze być jasna.

W obliczu trudnej decyzji lub sytuacji wykonaj następujące kroki:

ZATRZYMAJ SIĘ

Czy sytuacja, w której się znajdujesz Cię niepokoi? Czy twój instynkt podpowiada ci, że coś jest nie tak? Zatrzymaj się, zanim zaczniesz działać i zastanów się, jak podejść do sytuacji.

POMYŚL

Czy Twoje podejście jest zgodne z kulturą Salam Lab i wartościami zawartymi w Polityce? Czy buduje lub podtrzymuje zaufanie? Nigdy nie poświęcaj długoterminowej reputacji i zaufania dla krótkoterminowych korzyści.

POSZUKAJ POMOCY

Zadawaj pytania i uzyskaj pomoc. Porozmawiaj z koordynatorem/ką działu lub osobą z zarządu Stowarzyszenia. Uzyskaj pomoc od naszego zespołu. Wyślij e-mail na adres kontakt@salamlab.pl. Są to dobre zasoby, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.

Oto zasady zachowania i współpracy, które deklarujemy przestrzegać w Salam Lab:

 1. Będę stać na straży wartości humanitarnych oraz integralności i reputacji działań stowarzyszenia poprzez dbałość o to, by moje zawodowe i osobiste zachowanie było zgodne ze wszystkimi zasadami humanitarnymi
 2. Będę traktować wszystkich ludzi sprawiedliwie, z szacunkiem i godnością, bez przejawów dyskryminacji.
 3. Będę przestrzegać przepisów prawa.
 4. Będę dążyć do tego, aby moje postępowanie nie przynosiło ujmy naszym działaniom, mojej organizacji lub organizacjom partnerskim i nie miało wpływu lub nie podważało mojej zdolności do pełnienia powierzonej mi funkcji.
 5. Nie będę angażować się w obraźliwe lub wykorzystujące zachowania wobec dzieci lub dorosłych
 6. Nie będę przekazywać ani próbować przekazywać pieniędzy, zatrudnienia, towarów, usług ani żadnej formy pomocy w zamian za seks, usługi seksualne ani związki romantyczne.
 7. Nie będę angażować się w relacje seksualne ani romantyczne, które mogłyby potencjalnie wiązać się z niewłaściwym wykorzystaniem pozycji lub stanowiska władzy.
 8. Nie będę angażować się w relacje seksualne ani romantyczne, które wiążą się z domniemanym lub rzeczywistym konfliktem interesów.
 9. Natychmiast ujawnię wszelkie związki seksualne bądź romantyczne między osobami pracującymi w Stowarzyszeniu a beneficjentami, o których uzyskam wiedzę.
 10. Nie będę angażować się w aktywność seksualną z dziećmi (osobami poniżej 18 roku życia) niezależnie od wieku przyzwolenia obowiązującego w kraju. Przyjmuję do wiadomości, że błędne przekonanie o wieku dziecka nie stanowi podstawy do obrony.
 11. Nie będę wykorzystywać fizycznie, emocjonalnie ani seksualnie żadnego dziecka ani osoby dorosłej, ani też zaniedbywać żadnego dziecka.
 12. Nie będę angażować się w żadne działania, które prowadzą do wykorzystywania dzieci lub bezbronnych osób dorosłych, w tym w działania, w których przyczyniam się lub w inny sposób korzystam z praktyk stanowiących lub przyczyniających się do handlu ludźmi.
 13. Nie będę angażować się w zatrudnianie dzieci, w tym zatrudnianie dzieci do jakiejkolwiek formy pracy (w tym jako „pomocy domowej”), która jest nieodpowiednia ze względu na ich wiek lub etap rozwoju, ani w żadną inną pracę, która jest psychicznie, fizycznie, społecznie lub moralnie niebezpieczna i szkodliwa dla dzieci, która przeszkadza im w nauce szkolnej lub która jest z innych względów nielegalna w świetle prawa krajowego.
 14. Nie będę molestować seksualnie ani napastować seksualnie żadnego członka zespołu mojej organizacji, podwykonawców mojej organizacji, organizacji partnerskich ani żadnego beneficjenta.
 15. Zobowiązuję się do niezwłocznego ujawniania wszelkich związków o charakterze seksualnym lub romantycznym, w które jestem lub mogę się zaangażować, a które dotyczą osoby podlegającej mojemu zwierzchnictwu.
 16. Zawsze będę dążyć do budowania i utrzymywania środowiska wolnego od wszelkich form wyzysku, nadużyć i molestowania.
 17. Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich naruszeń niniejszego Kodeksu postępowania bezpośrednio poprzez wewnętrzne kanały sprawozdawcze mojej organizacji.
 18. Rozumiem, że mam prawo do anonimowego zgłoszenia i że każda osoba dokonująca zgłoszenia w dobrej wierze nie może być narażona na jakiekolwiek działania odwetowe z tego tytułu.
 19. Nie będę świadomie przekazywać żadnych fałszywych informacji. Rozumiem, że świadome przekazywanie fałszywych informacji będzie uznawane za naruszenie niniejszego Kodeksu postępowania.
 20. Będę traktować priorytetowo bezpieczeństwo, ochronę i dobre samopoczucie osób, które doświadczyły wyzysku, wykorzystywania i molestowania oraz zachowam poufność podczas prowadzonych przeze mnie działań. Z wyjątkiem gdy sytuacja stwarza zagrożenie dla osoby pracującej w Stowarzyszeniu, kiedy priorytetem jest bezpieczeństwo osoby pracującej.
 21. Będę informować o wszelkich relacjach prywatnych lub zawodowych, które mogą mieć wpływ na moją pracę i powodować konflikt interesów.
 22. Będę respektować beneficjentów i dbać o poufność informacji związanych z beneficjentami, informacji wewnętrznych stowarzyszenia oraz związanych z partnerami Salam Lab, z wyjątkami gdy prawo wymaga udzielenia informacji
 23. Będę ponosić odpowiedzialność za wykorzystanie informacji, aktywów i zasobów, do których mam dostęp w związku z zatrudnieniem w Stowarzyszeniu:
  1. Dopilnuję, aby otrzymać świadomą zgodę na wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osób, które pozyskuję od beneficjentów, w tym zdjęcia, filmy i historie dzieci.
  2. Nie będę w żaden sposób nadużywać pomieszczeń biurowych, pojazdów ani sprzętu służbowego organizacji partnerskich bądź mojej organizacji i nigdy nie będę wykorzystywać majątku Salam Lab do celów niezgodnych z polityką. Sprzęt służbowy obejmuje komputery, telefony komórkowe, ściany biura i dostęp do Internetu.
  3. Nie będę używać sprzętu informatycznego organizacji partnerskich ani mojej organizacji do oglądania, pobierania, tworzenia, rozpowszechniania bądź zapisywania w jakimkolwiek formacie materiałów o charakterze seksualnym, nieodpowiednich lub obraźliwych, w tym między innymi pornografii lub obrazów przedstawiających wykorzystywanie dzieci.
  4. Nie będę żądać ani przyjmować łapówek, przekupstwa ani żadnych innych niestosownych płatności.
  5. Nie będę przekazywać ani oferować wartościowych przedmiotów żadnemu pracownikowi bądź członkowi dowolnej organizacji, w tym urzędnikowi państwowemu, w celu wywarcia wpływu na czynności urzędowe lub zapewnienia sobie nienależnej korzyści.
  6. Nie będę wykorzystywać swojego stanowiska do celów osobistych lub w celu przysporzenia korzyści krewnym lub bliskim współpracownikom
  7. Nie będę spożywać, ani nie będę pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscu pracy oraz w godzinach pracy poza miejscem pracy.
  8. Nie będę fałszować dokumentacji finansowej ani dotyczącej zatrudnienia, ani też podawać fałszywych bądź wprowadzających w błąd informacji.


Zasady udzielania pomocy beneficjentom/klientom

3.1 Wartości, którymi kierujemy się w pracy z beneficjentami

Zasady kontaktu pracowników i współpracowników Stowarzyszenia z beneficjentami, opierają się na poszanowaniu ich godności, podmiotowości oraz praw człowieka, w tym prawa do ochrony ich prywatności. Kontakt bezpośredni pracownika/ współpracownika/ wolontariusza Stowarzyszenia dostosowany jest do potrzeb beneficjentów i odbywa się za ich zgodą. Wszelkie decyzje Stowarzyszenia dotyczące sposobu udzielania pomocy opierają się na fundamentalnych wartościach humanitarnych jakimi są:

 1. humanitaryzm Ludzkie cierpienie musi się spotkać z reakcją w każdych okolicznościach, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu w danej społeczności. Podjęte działania zmierzają do ochrony życia i zdrowia, zapobiegania i łagodzenia cierpienia oraz zapewnienia szacunku dla człowieka.
 2. bezstronność Pomoc musi być dostarczana wyłącznie w zależności od potrzeb jednostki, bez dyskryminacji lub faworyzowania jednej ze stron. Osoba udzielająca wsparcia nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Na jakość niesionej pomocy nie mogą wpływać osobiste względy lub uczucia. Osoby zaangażowane w pracę Stowarzyszenia zajmują się niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
 3. niezależność Osoba udzielająca pomocy z ramienia Stowarzyszenia zachowuje niezależność od celów politycznych, ekonomicznych, wojskowych lub innych celów niehumanitarnych. Przyjmujemy postawę neutralnego obserwatora. Nie angażujemy się w działalność partii politycznych. Nie łączymy pracy w stowarzyszeniu z funkcjami w administracji publicznej i w partiach politycznych.
 4. neutralność Osoba reprezentująca Stowarzyszenie, która udziela pomocy z ramienia Stowarzyszenia powstrzymuje się od opowiedzenia się po którejś z walczących ze sobą stron, udzielając wsparcia tym, którzy tego potrzebują.
 5. prywatność Szanujemy prywatność naszych beneficjentów. Jednocześnie uznajemy, że osoby prywatne mają do niej większe prawo niż urzędnicy publiczni, osoby pełniące ważne funkcje polityczne czy społeczne.

3.2 Odmowa udzielenia pomocy

Pracownik może odmówić udzielenia pomocy w następujących przypadkach:

 • gdy beneficjent w sposób rażący lekceważy lub narusza porządek lub zasady obowiązujące w Stowarzyszeniu;
 • gdy udzielenie pomocy zagraża dobru pracownika/ wolontariusza;
 • gdy może zachodzić obawa konfliktu interesów wynikających z bliskich relacji, pokrewieństwa itp. W tej sytuacji, o ile to możliwe, przekazuje sprawę innemu pracownikowi;
 • gdy priorytetowe jest udzielanie pomocy w innej formie, niż dostępna w Stowarzyszeniu, np. związana z ochroną życia, zdrowia;
 • gdy problem i potrzeby beneficjenta wykraczają poza możliwości organizacji, tj. pomoc dotycząca uzależnień, przemocy domowej, chorób psychicznych oraz fizycznych wymagających
 • gdy beneficjent korzysta z tego samego rodzaju pomocy w innej organizacji;
 • gdy beneficjent jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

3.3 Ujawnianie informacji

Pracownicy/współpracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia świadczący pomoc bezpośrednią i pośrednią mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem i nie udostępniania ich innym instytucjom lub publikowania bez pisemnej zgody beneficjenta. Wyjątek od tej zasady stanowią sytuacje ściśle określone w przepisach prawa oraz w wewnętrznym regulaminie Stowarzyszenia tj.:

 • stosowanie przemocy,
 • podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa lub zagrożenie stosowania przemocy,
 • spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych na terenie punktu pomocowego,
 • działania beneficjenta zagrażające jego życiu i zdrowiu lub innych.

3.4 Zasady bezpiecznej relacji pracownik/współpracownik – beneficjent (dzieci)

Niedopuszczalne są następujące zachowania pracowników, współpracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju wobec beneficjentów w punktach interwencyjnych:

 • dyskryminacja osób zgłaszających się po pomoc ze względu na pochodzenie, wygląd, przekonania, wyznanie religijne, tożsamość płciową oraz orientację seksualną;
 • wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub poniżają osoby zgłaszające się po pomoc, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej, fizycznej lub wykorzystywania seksualnego (patrz definicje punkt 5.1);
 • stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej w celu dyscyplinowania dziecka lub dorosłych czyli krzyku, gróźb, szantażu, poniżania, wyśmiewania, wyzywania, złośliwych komentarzy, itp.;
 • niestosowny kontakt fizyczny z osobą dorosłą lub dzieckiem, naruszający godność osobistą;
 • podawanie beneficjentom alkoholu, leków, wszelkich środków psychoaktywnych;
 • akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach, w które angażowana jest osoba dorosła bądź dziecko;
 • nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z beneficjentami, dziećmi lub dorosłymi, bądź zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny (działania mające na celu doprowadzenie do wytworzenia relacji seksualnej z daną osobą);
 • brak natychmiastowej i stosownej reakcji na stosowanie przemocy wobec beneficjentów przez osoby trzecie (w tym innych beneficjentów, pracowników oraz wolontariuszy, osoby postronne angażowane w pomoc);
 • ignorowanie zgłaszania przez beneficjentów bycia ofiarą lub świadkiem przemocy;
 • nierespektowanie prywatności beneficjentów
 • wykorzystywanie swojej przewagi i słabszej pozycji osób zgłaszających się po pomoc, które znajdują się w sytuacji kryzysowej w jakimkolwiek celu.

Podstawowa zasadą, którą kierujemy się w działaniach pomocowych jest podejście skoncentrowane na beneficjencie. Misją stowarzyszenia jest oddanie głosu wykluczonym. W tym celu upewniamy się, że priorytetem w naszej pracy jest beneficjent, a Punkt Pomocy to przestrzeń na sprawy i emocje naszych beneficjentów. Badamy potrzeby osób, jednocześnie trzymając profesjonalne granice relacji.

Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań osób pracujących i wolontariackich Stowarzyszenia wobec beneficjentów są niezwłocznie zgłaszane zgodnie z procedura opisana w 3.6.

3.5 Ochrona wizerunku i danych osobowych beneficjentów (dzieci)

Pomoc udzielana beneficjentom jest dokumentowana. Stowarzyszenie przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych, m.in. poprzez:

 • odbieranie pisemnej zgody beneficjentów na przetwarzanie danych osobowych;
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych;
 • szkolenia pracowników;
 • zabezpieczenie dokumentacji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej;
 • określenie jasnych zasad ujawniania zawartych w dokumentacji informacji instytucjom trzecim (sądom, prokuraturze, zespołom interdyscyplinarnym).

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju nie udostępnia informacji o beneficjentach mediom, ani nie wykorzystuje wizerunku beneficjentów w materiałach promocyjno-informacyjnych bez zgody klientów, a w przypadku dzieci – bez pisemnej zgody ich opiekunów.

3.6 Interwencje w przypadku podejrzenia naruszenia zasad współpracy oraz wystąpienia nadużycia

Definicje nadużyć i zachowań przemocowych

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Przemoc może mieć postać:

 • Przemocy fizycznej naruszanie nietykalności fizycznej. Celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu bądź groźba uszkodzenia ciała.
 • Przemocy psychicznej (emocjonalnej) naruszenie dobrostanu psychicznego oraz godności osobistej. Niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy stronami, w której jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
 • Przemocy seksualnej naruszenie intymności. Każdy rodzaj zachowania skutkującego niechcianym kontaktem w sferze seksualnej (fizyczny, werbalny, pozawerbalny).
 • Przemocy ekonomicznej naruszenie własności. Zachowania mające na celu kontrolę zdolności osoby do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych.
 • Zaniedbania naruszenie obowiązku udzielenia pomocy. Chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych i/lub nierespektowanie podstawowych praw, powodujące zaburzenia zdrowia i/lub trudności w powrocie do równowagi.

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowną interwencją.

Sposób złożenia skargi i ścieżki postępowania

 1. W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia lub zachowania przemocowego każdy pracownik/wolontariusz zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 2. zadbać w pierwszej kolejności o dobro oraz bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej, odseparować osobę stosującą przemoc od osoby pokrzywdzonej o ile to możliwe, zgłosić incydent przemocy co można zrobić:
  1. do przełożonej/przełożonego
  2. anonimowo przez formularz online
  3. do asystentów Zarządu
  4. do członków Zarządu
 3. po otrzymaniu zgłoszenia, Asystentka lub Asystent Zarządu jest odpowiedzialna za wyjaśnienie sytuacji oraz wysłuchanie osoby pokrzywdzonej, osoby podejrzanej o nadużycia oraz świadków incydentu,
 4. W przypadku stwierdzenia nadużycia, sprawa zgłaszana jest do Zarządu i podejmowane są kroki dyscyplinarne.

Kroki dyscyplinarne

W przypadku stwierdzenia nadużycia przełożony w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia podejmuje stosowną interwencję:

 1. oficjalne upomnienie
 2. zwolnienie pracownika/ rozwiązanie porozumienia z wolontariuszem


Polityka zapobiegania nadużyciom

4.1 Zasady ogólne

Niniejsza polityka jest ściśle związana z pozostałymi elementami Polityki Salam Lab i w pełni zgodna z jego zapisami, uwzględnia również wszystkie regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie. Polityka ma zastosowanie do wszelkich przypadków nadużyć, jak również przypadków, w których istnieje podejrzenie popełnienia nadużycia przez osoby pracujące, partnerów zewnętrznych, podmioty doradcze, dostawców, wykonawców, agencje zewnętrzne, z którymi osoby pracujące pozostają w relacjach profesjonalnych i/lub inne jednostki, z którymi Salam Lab jest związane relacjami profesjonalnymi.

Popełnianie i ukrywanie nadużyć czy działań sprzecznych z prawem jest absolutnie niedopuszczalne w Salam Lab. Zarzuty popełnienia takich działań niezgodnych z prawem będą przedmiotem śledztwa, które prowadzone będzie aż do momentu ustalenia dalszego postępowania, z uwzględnieniem wystąpienia na drogę sądową, ścigania karnego oraz działań dyscyplinarnych w uzasadnionych przypadkach. Ilekroć zaistnieje konieczność przeprowadzenia śledztwa, czynniki takie jak staż pracy, stanowisko, tytuł lub związek osoby podejrzanej ze Stowarzyszeniem nie będą brane pod uwagę.

Osoby pracujące w Salam Lab mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszelkich informacji lub podejrzeń dotyczących zachowań, które mogłyby naruszać Politykę (patrz cz. 5, jak zgłosić nadużycia).

Nie musisz znać wszystkich faktów i szczegółów ani mieć pewności, że coś jest nie tak, aby zgłosić problem. W Salam Lab wszystkie zgłoszenia będziemy traktować poważnie, uczciwie i niezwłocznie, a jeśli coś wymaga naprawy, podejmiemy działania na podstawie tego, czego się dowiemy.

Zabranie głosu, gdy coś jest nie tak, wymaga odwagi. Rozumiemy, że możesz czuć się nieswojo lub niespokojnie. Jednakże pamiętaj, że nie tolerujemy działań odwetowych. Każdy, kto podejmuje działania odwetowe na osobie pracującej za zaangażowanie się w którąkolwiek z zabronionych czynności, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem umowy.

4.2 Rekrutacja osób pracujących w Salam Lab

Wszystkie osoby przechodzące rekrutację do pracy w Salam Lab będą zobowiązane do zapoznania się z niniejszą Polityką.

Osoby przeprowadzające proces rekrutacyjny będą zobowiązane do:

 • dostarczenia Polityki Salam Lab osobom rekrutowanym oraz upewnienia się, że osoby rekrutowane zapoznały się z dokumentem
 • kierowanie rekrutacji do osób, które są w stanie zmagać się z bezpośrednią pracą z osobami należącymi do grup wrażliwych lub osobami w kryzysie
 • ciągłego wzmacniania procesów rekrutacji w odniesieniu do oczekiwań etycznych i behawioralnych

Osoby pracujące w Stowarzyszeniu są zobowiązane do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z polityką Stowarzyszenia oraz o zobowiązaniu do pracy zgodnie z tą polityką. Każda osoba pracująca w imieniu Salam Lab zostanie poproszona o podpisanie oświadczenia poświadczającego, że rozumie i będzie przestrzegać Polityki Salam Lab, gdy rozpocznie pracę dla Stowarzyszenia, a następnie na początku każdego roku kalendarzowego.

4.3. Odpowiedzialność osób zarządzających i pełniących role decyzyjne

Osoby zarządzające i decyzyjne będą zobowiązane do:

 • zadbania o jasny dostęp do polityki dla wszystkich osób pracujących;
 • zapewnienia regularnych szkoleń przypominających o Polityce oraz upewnienia się, że system zgłaszania nadużyć jest jasny dla każdej osoby pracującej;
 • upewnienia się, że względy etyczne i behawioralne są konsekwentnie uwzględniane w systemie zarządzania (raporty, okres próbny, ocena itp.);
 • administrowania systemem sprawdzającym zrozumienie kodeksu postępowania;
 • dawania przykładu i bycia pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych;
 • promowania świadomości zasad zachowania i współpracy oraz Polityki Salam Lab oraz upewniania się, że wszystkie nadzorowane przez nie osoby posiadają wiedzę i zasoby, których potrzebują, aby ich przestrzegać;
 • uważnego słuchania każdego, kto zgłasza obawy dotyczące niewłaściwego postępowania,-
 • docenienia osób za zabranie głosu i okazywania troski o ich bezpieczeństwo i ogólne samopoczucie;
 • reagowania z szacunkiem i traktowania poważnie każdego problemu oraz upewniania się, że sprawy są rozwiązywane w sprawiedliwy i odpowiedni sposób;
 • zgłaszania uwag dotyczących etyki lub niewłaściwego postępowania osób pracujących;

4.4. Odpowiedzialność osób pracujących

Osoby pracujące w Salam Lab będą zobowiązane do:

 • wzięcia odpowiedzialność za pełne zrozumienie polityki zapobiegania nadużyciom i jej implikacji;
 • bycia na bieżąco i poznawania standardów Polityki Salam Lab, szczególnie dotyczących konkretnej, pełnionej przez osobę roli;
 • szukania wskazówek i konsultowania się z innymi, gdy właściwy kierunek działania jest niejasny.
 • odmawiania zrobienia czegoś, co narusza Politykę Salam Lab lub prawo, nawet jeśli moja odmowa skutkuje niezrealizowaniem celu Stowarzyszenia;
 • wykonywania obowiązków zawodowych w sposób, który nie krzywdzi dzieci, osób dorosłych wrażliwych ani innych osób i nie naraża ich na dalsze ryzyko nadużyć lub wyzysku.
 • zgłaszania w dobrej wierze obaw dotyczących potencjalnego naruszenia zasad etyki lub niewłaściwego postępowania.
 • współpracy przy dochodzeniu, nieukrywania i nieniszczenia informacji.


Interwencje w przypadku podejrzenia naruszenia zasad współpracy oraz wystąpienia nadużycia

5.1 Definicje nadużyć i zachowań przemocowych

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Przemoc może mieć postać:

 • Przemocy fizycznej — naruszanie nietykalności fizycznej. Celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu bądź groźba uszkodzenia ciała.
 • Przemocy psychicznej (emocjonalnej) — naruszenie dobrostanu psychicznego oraz godności osobistej. Niefizyczna, szkodliwa interakcja pomiędzy stronami, w której jedna ze stron ma przewagę nad drugą.
 • Przemocy seksualnej — naruszenie intymności. Każdy rodzaj zachowania skutkującego niechcianym kontaktem w sferze seksualnej (fizyczny, werbalny, pozawerbalny).
 • Przemocy ekonomicznej — naruszenie własności. Zachowania mające na celu kontrolę zdolności osoby do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych.
 • Zaniedbania — naruszenie obowiązku udzielenia pomocy. Chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych i/lub nierespektowanie podstawowych praw, powodujące zaburzenia zdrowia i/lub trudności w powrocie do równowagi.
 • Nadużycia finansowe — nadużycie rozumiane jest jako celowe oszustwo, sprzeniewierzenie zasobów lub manipulacja danymi na korzyść czy niekorzyść osoby lub jednostki, w tym każdy przypadek korupcji. Za nadużycie uważa się również niegospodarność, w tym naruszenie zasad przetargowych i zakupowych oraz pranie brudnych pieniędzy i wspieranie terroryzmu.

5.2 Sposób złożenia skargi i ścieżki postępowania

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowna interwencją.

Zgłoszenie wątpliwości powinno być jak najłatwiejsze. Dlatego istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Wybierz tę opcję raportowania, z której będzie Ci najwygodniej skorzystać. Niezależnie od wybranej opcji, Twoja poufność będzie chroniona.

Ponadto zawsze możesz zgłosić wątpliwości osobom pełniącym role decyzyjne w swoim dziale, bądź dowolnej osobie zarządzającej – z innych działów, z zarządu bądź osobom asystującym zarządowi Stowarzyszenia.

Naruszenie Polityki Salam Lab lub zachęcanie, zmuszanie do jej naruszenia, bądź brak zgłoszenia tego typu zachowań, zapobieganie lub zaburzanie śledztwa, bądź akcje odwetowe na osobie zgłaszającej przez kogokolwiek, niezależnie od zajmowanego stanowiska, może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem umowy.

Każda osoba pracująca, która uporczywie zachowuje się nieprzyzwoicie, może spotkać się z degradacją, naganą, pozbawieniem wypłaty, zawieszeniem lub wypowiedzeniem. W przypadku molestowania seksualnego, innych form przemocy, wykorzystywania i nadużyć, kradzieży, malwersacji, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem, mogą zostać podjęte działania prawne.

W przypadku podejrzenia ww. zachowań należy:
 1. zadbać w pierwszej kolejności o dobro oraz bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej,
 2. odseparować osobę stosującą przemoc od osoby pokrzywdzonej o ile jest to możliwe,
 3. zgłosić incydent przemocy w jeden z następujących sposobów:
  1. rozmawiając z koordynatorami lub przełożonymi
  2. anonimowo przez formularz online
  3. pocztą na adres:
   Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju,
   ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504 Kraków
  4. mailem na adres kontakt@salamlab.pl
  5. bezpośrednio do osoby asystującej Zarządowi
  6. bezpośrednio do członków Zarządu
 4. po otrzymaniu zgłoszenia, osoba przyjmująca zgłoszenie jest odpowiedzialna:
  1. za wyjaśnienie sytuacji oraz wysłuchanie osoby pokrzywdzonej, osoby podejrzanej o nadużycia oraz świadków incydentu lub przełożonych,
  2. W przypadku stwierdzenia nadużycia, sprawa zgłaszana jest do Zarządu i podejmowane są kroki dyscyplinarne: oficjalne upomnienie lub zwolnienie pracownika/wolontariusza