Skip to content Skip to footer

Regulamin stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO POD NAZWĄ:
„STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU”

§ 1

 1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”, zwane
  dalej „Stowarzyszenie” działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „Laboratorium Działań dla Pokoju”.
 3. Stowarzyszenie nie jest związane z żadnym wyznaniem.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
  na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
  wybranych językach obcych.
 5. Stowarzyszenie może się współpracować z innymi fundacjami lub stowarzyszeniami lub innego
  rodzaju organizacjami pozarządowymi dla efektywnego realizowania swoich celów.
 6. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią i znakiem graficznym (logo).

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

CELE STOWARZYSZENIA

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność
edukacyjną, społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i jej upowszechnianie na rzecz rozwoju demokracji, równości, zaangażowania społecznego i dialogu międzykulturowego oraz współpracy międzynarodowej.

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są działania na rzecz:
1) osób i grup nieuprzywilejowanych, w tym dzieci i młodzieży poprzez wyrównywanie szans
i wspieranie rozwoju wszystkich bez względu na: płeć, pochodzenie etniczne i narodowe,
wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie, bezwyznaniowość, status
ekonomiczny, społeczny, uchodźczy i imigrancki oraz niwelowanie wykluczenia społecznego;
2) równości płci i praw kobiet;
3) dialogu społecznego, społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej poprzez
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, działanie na rzecz ochrony praw i swobód
obywatelskich, propagowanie postaw obywatelskiej aktywności, odpowiedzialności i
solidarności, wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej, w tym
ekonomii społecznej;
4) edukacji antydyskryminacyjnej;
5) ochrony praw człowieka;
6) zrównoważonego rozwoju;
7) upowszechniania edukacji globalnej
8) ochrony zdrowia i środowiska naturalnego;
9) rozwoju organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego;
10) animacji kultury i sztuki zaangażowanej społecznie, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz zwiększania dostępności do kultury i edukacji;
11) współpracy międzynarodowej i rozwojowej oraz pomocy humanitarnej;
12) promocji integracji europejskiej i regionalnej;
13) upowszechniania kultury i sztuki i podnoszenia świadomości kulturalnej wśród ich odbiorców;
14) integracji cudzoziemców.

§ 5


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie i uczestnictwo w koalicjach i sieciach instytucji oraz organizacji pozarządowych w
kraju, regionie i na świecie (z wyłączeniem związków stowarzyszeń);
2) organizację i prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów, konferencji i inne
działania edukacyjne;
3) tworzenie programów i materiałów edukacyjnych;
4) organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz kampanii społecznych;
5) organizację i prowadzenie doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i innych
podmiotów i instytucji oraz rozwijanie kompetencji zawodowych oraz z zakresu budowania
potencjału organizacyjnego;
6) prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i badawczej;
7) prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej i informacyjnej;
8) publikacje, diagnozy, tłumaczenia;
9) prowadzenie działalności wydawniczej;
10) działania monitoringowe, rzecznicze, formułowanie stanowisk, opinii, rekomendacji
i ekspertyz związanych z celami Stowarzyszenia;
11) pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy;
12) przyznawanie nagród i wyróżnień;
13) inicjowanie lub przyłączanie się do toczących się postępowań przed sądami i organami
administracji;
14) doradztwo prawne, psychologiczne;
15) prowadzenie działalności pomocowej na rzecz osób doświadczających wykluczenia
społecznego.

§ 6

Wszystkie działania prowadzone są w formie działalności nieodpłatnej.

§ 7

 1. Dla realizacji i osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób
  i instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
  zbliżonym charakterze działania.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 8


Dochody Stowarzyszenia pochodzić mogą z:

1) składek członkowskich;
2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
3) dotacji i subwencji oraz grantów;
4) dochodów z majątku stowarzyszenia;
5) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
6) nawiązek sądowych;
7) wszelkich innych dochodów, zgodnie z przepisami prawa.

§ 9

 1. Cały dochód stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie
  kosztów jej działalności.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uprzedniej zgodzie wszystkich członków stowarzyszenia i udzielenia mu przez członków pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 4. Rokiem obrotowym stowarzyszenia jest pełny rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się w momencie zarejestrowania Stowarzyszenia, a kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.
 5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, która:
  1) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2) zobowiąże się do czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
  3) przedstawi pisemną rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia,
  4) zobowiązuje się opłacać składki, jeżeli obowiązek opłacania składek został ustalony przez
  Zarząd.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
  nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla stowarzyszenia.
 4. Ustalenie składek członkowskich nie jest obligatoryjne. Sposób opłacania i wysokość składek
  ustalana jest uchwałą Zgromadzenia Członków.
 5. Nowych członków przyjmuje Zarząd stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 6. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 7. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
  1) śmierci członka,
  2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze
  Stowarzyszenia.
 8. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz
Stowarzyszenia,
2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia,
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesięce oraz zaprzestania
aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6
miesięcy.

 1. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków,
2) Zarząd.

§ 12

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym (chyba że zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania tajnego) bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków.
 2. Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
  proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w kolejnych ciągu 14 dni. Zawiadomienia można dokonywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 3. W Zebraniu można brać udział wraz z prawem głosu przez pełnomocnika, na podstawie
  pisemnego pełnomocnictwa.
 4. W przypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych któregokolwiek z członków,
  Stowarzyszenie może kontynuować swoją działalność w ograniczonym składzie członków
  zachowując jednak minimum ustawowe liczebności członków stowarzyszenia zwykłego.
 5. Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
  Stowarzyszenia.
 6. Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 14

Do kompetencji Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
3) powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
5) decydowanie o zmianie Regulaminu;
6) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8) powoływanie pełnomocnika, którego rolą jest podpisywanie umów z członkami Zarządu
Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 4. W przypadku zawierania umów między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, umowy za
  Stowarzyszenie podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zebrania Członków.
 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 6. Można być członkiem Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Zarząd może uregulować zasady swojego wewnętrznego działania uchwalając Regulamin Zarządu.
 8. Pierwszy Zarząd powołany jest na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia. Każdy kolejny Zarząd powoływany jest uchwałą Zebrania Członków.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1) z upływem kadencji;
  2) z chwilą doręczenia pisemnej rezygnacji na Zebraniu Członków, pozostałym członkom
  zarządu;
  3) w przypadku śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych;
  4) odwołania uchwałą Zebrania Członków podjętych większością 2/3 głosów.
 10. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

§ 16

 • Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1) realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz przygotowanie oraz składanie sprawozdań
  finansowych i ze swojej działalności;
  2) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  3) opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;
  4) przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa;
  5) przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
  6) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu
  lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  8) zwoływanie Zebrań Członków;
  9) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności
  Stowarzyszenia;
 • 10) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
  organów Stowarzyszenia.

  § 17

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest każdy członek
   zarządu (reprezentacja jednoosobowa).
  2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
  3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma
   Prezes Zarządu.

  § 18

  1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
  2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
   1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
   2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
   3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
   4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
   umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
   5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

  § 19

  1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa sposób jego
   likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby Członków.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 20

  1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w
   obecności co najmniej połowy liczby Członków.
  2. Niniejszy Regulamin przyjęto uchwałą w dniu 15 listopada 2021 r.
  Dane rejestrowe

  Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
  ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
  31-065 Kraków.
  NIP: 6772471257
  REGON: 520484716

  Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 191.
  Data wpisu do ewidencji: 17.1.2021 r.

  Adres korespondencyjny

  Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
  ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
  31-065 Kraków
  kontakt@salamlab.pl

   

  Konto bankowe Stowarzyszenia

  mBank
  57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
  IBAN: PL57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

  Salam Lab – Laboratorium Pokoju