Regulamin organizowania wydarzeń w Społecznej Przestrzeni Aktywnej przy ul. Radziwiłłowskiej 3


I. O miejscu

Regulamin obowiązuje w Społecznej Przestrzeni Aktywnej przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie.

Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywającycna terenie Punktu Pomocy Żyj w Krakowie / SPA przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie.

II. Przepisy porządkowe

Punkt jest otwarty w godz. 8.00-20.00 w dni robocze i 8.00-15.00 w weekendy,  z możliwością przedłużenia po indywidualnych konsultacjach. Osoby i organizacje wykorzystujące przestrzeń Punktu wyznaczają jedną osobę odpowiedzialną za dane wydarzenie. Ta osoba jest obecna podczas trwania wydarzenia w Punkcie oraz odpowiedzialna za kontakt z osobami pracującymi w Salam Lab, w tym koordynatorką SPA i Punktu.

Osoba odpowiedzialna za wydarzenie/organizator_ka zobowiązany_a jest przekazać koordynatorowi_ce Punktu swoje dane kontaktowe, opis wydarzenia, przewidywaną liczbę uczestników wydarzenia oraz ramy czasowe. W razie nieobecności organizator_ka wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeń i przebieg wydarzenia. Dane osoby odpowiedzialnej i organizatora_ki powinny zostać wprowadzone w formularzu rejestracyjnym.

Osoba odpowiedzialna za wydarzenie/organizator_ka zobowiązany_a jest do zapoznania się z Polityką Salam Lab i jej akceptacji.

Każdorazowa organizacja wydarzenia musi być poprzedzona rezerwacją przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.SalamLab.pl/Spa w terminie nie krótszym niż 12 dni przed planowaną datą wydarzenia. Ostateczne potwierdzenie realizacji wydarzenia stanowi wiadomość mailowa od Salam Lab zawierająca potwierdzenie daty, godziny, oraz wszystkich szczegółów dotyczących wydarzenia. Wydarzenia cykliczne nie muszą być zgłaszane każdorazowo. Po jednokrotnym wypełnieniu formularza kolejne terminy mogą być ustalane mailowo.

Osoba odpowiedzialna za dane wydarzenie ma obowiązek pozostawić przestrzeń w czystości i porządku oraz doprowadzić ją do stanu, w jakim ją zastała. Wszelkie koszty związane ze szkodami powstałymi w wyniku niewłaściwego użytkowania powierzchni SPA w trakcie trwania wydarzenia ponosi organizator_ka.

Uczestnicy i uczestniczki wydarzeń zobowiązani_ne są do odpowiedzialnego zachowania: na terenie Punktu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych.

Wszystkie osoby przebywające w Punkcie zobowiązanie są do przestrzegania zasad PPOŻ, BHP oraz netykiety.

Do przestrzeni magazynowej dostęp mają wyłącznie Koordynatorzy i Koordynatorki  Punktu.

W przypadku wydarzeń organizowanych dla dzieci do 16 roku życia, konieczne jest przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego podanie kontaktu do opiekuna prawnego dziecka.

III. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy

Organizator_ka/Prowadzący_a wydarzenie ponosi odpowiedzialność za sprzęt powierzony do realizacji wydarzenia. Obowiązkiem organizatora_ki/prowadzącego wydarzenie jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu przed rozpoczęciem korzystania z niego. W wypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu udostępnionego przez SPA, organizator_ka/prowadzący_a wydarzenie jest zobowiązany_a do zapłaty odszkodowania, którego wysokość określi Koordynator_ka Punktu.

Koordynatorzy i Koordynatorki Punktu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione przez organizatora_kę/prowadzącego_ą oraz uczestników i uczestniczki wydarzenia.

IV. Bezpieczeństwo w Punkcie

Ze względów bezpieczeństwa pomieszczenia Punktu objęte są całodobowym monitoringiem.

Administratorem zapisu video jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dostęp do nagrań ma wyłącznie Administracja Teatru.

V. Postanowienia ogólne końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 23.05.2022.

Wszystkie działania osób przebywających w Punkcie muszą być zbieżne z misją Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab.


Definicje terminów

Punkt – parter budynku Domu Rzemiosł Teatralnych należący do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3.

Koordynator/ka – osoba stale tworząca i opiekująca się Punktem, zatrudniona przez Stowarzyszenie Salam Lab.

Wolontariusz/ka – osoba związana z Punktem umową wolontariacką, wspierająca działania prowadzone przy Radziwiłłowskiej 3.

Organizator/ka wydarzenia – osoba wykorzystująca Społeczną Przestrzeń Aktywną do celów wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym.

Prowadzący/a wydarzenie – osoba wyznaczona przez Organizatora/kę wydarzenia do realizacji wydarzenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia – osoby obecne na terenie SPA i aktywnie biorące udział w wydarzeniu.

Chcesz zorganizować bezpłatnie
własne wydarzenie?

Zapoznaj się z zasadami organizacji własnych wydarzeń w przestrzeni SPA na Radziwiłłowskiej 3 oraz formularzem zgłoszeniowym. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas na spa@salamlab.pl.

SPA nie istniałoby bez naszych darczyńców. Bardzo dziękujemy za wsparcie tysiącom osób, które wpłaciły nawet kilka złotych na rzecz Salam Lab. Ogromnie dziękujemy Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za możliwość korzystania z fantastycznej przestrzeni przy ul. Radziwiłłowskiej 3 oraz IKEA Kraków za przekazanie nam wyposażenia. Dziękujemy naszym partnerom: JCC Kraków, Centrum Wielokulturowemu w Krakowie, Szlachetnej Paczce oraz sponsorom strategicznym: Fundacji Bayer, Fundacji AirLiquide, Airbnb, Fundacji Biedronka, Fundacji Batorego, Fundacji Dentons, Alight oraz Americares.