Regulamin Społecznej Przestrzeni Aktywnej


SPA to miejsce organizacji wydarzeń, coworkingu, integracji społecznej. Poprzez budowanie i łączenie społeczności, pragniemy tworzyć bezpieczną przestrzeń, gdzie nasi goście oraz gościnie mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe kompetencje, wymieniać się doświadczeniami.

I. Cele przestrzeni SPA

Poprzez wydarzenia edukacyjne/integracyjne/aktywizujące:

 • wspieramy osoby z doświadczeniem uchodźstwa
 • tworzymy bezpieczną i włączającą przestrzeń 
 • umacniamy więzi społeczne
  • budujemy mosty między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi.
  • wspieramy dialog wielokulturowy i wieloreligijny.
  • przeciwdziałamy uprzedzeniom i dyskryminacji.

II. Przestrzeń

 1. Organizatorem i administratorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, dalej nazywane Salam Lab.
 2. Wszelkie działania w ramach SPA są realizowane przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie.
 3. Cele aktywności przestrzeni wyznaczają statutowe cele działalności Salam Lab.
  Przestrzeń SPA, oprócz ogólnodostępnej części, na co dzień jest miejscem pracy i działania Punktu Pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Salam Lab.

III. Zasady korzystania z przestrzeni

 1. SPA | Społeczna Przestrzeń Aktywna jest otwarta dla każdego, kto pragnie zorganizować wydarzenie lub spotkanie, o ile jest spójne z misją, celami statutowymi i wewnętrzną polityką Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju.
 2. W momencie gdy opis/tematyka wydarzenia nie wpisuje się w misję i cele stowarzyszenia zastrzegamy sobie prawo do odmowy organizacji i udostępnienia przestrzeni.
 3. Wydarzenia muszą być bezpłatne dla uczestników.
 4. Osoba odpowiedzialna za dane wydarzenie ma obowiązek pozostawić przestrzeń w czystości i porządku oraz doprowadzić ją do stanu, w jakim ją zastała.
  Wszelkie koszty związane ze szkodami powstałymi w wyniku niewłaściwego użytkowania powierzchni SPA w trakcie trwania wydarzenia ponosi organizator_ka.

IV. Godziny otwarcia przestrzeni

 1. SPA jest otwarte w godz. 8.00-20.00 w dni robocze i 8.00-15.00 w weekendy.
 2. Udostępnienie przestrzeni w innych godzinach jest możliwe po wcześniejszych ustaleniach z koordynatorem SPA, kontaktując się przez spa@salamlab.pl
 3. SPA zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zmiany godzin pracy. Informacja o ewentualnych zmianach lub zamknięciu będzie przekazana za pomocą kanałów społecznościowych oraz strony internetowej Salam Lab.

V. Rezerwacja przestrzeni

Osoby, które pragną zarezerwować przestrzeń SPA są zobowiązane do:

 1. Dokonania rezerwacji minimum 10 dni przed terminem wydarzenia.
 2. zgłoszenia chęci zorganizowania wydarzenia poprzez formularz udostępniony na stronie SPA.
 3. wysłania opisu wydarzenia, dokładnej daty oraz wszelkich szczegółów najpóźniej tydzień przed datą wydarzenia.
 4. W przypadku konieczności odwołania wydarzenia prosimy o informację na adres email spa@salamlab.pl
 5. Ostateczne potwierdzenie realizacji wydarzenia stanowi wiadomość mailowa od Salam Lab zawierająca potwierdzenie daty, godziny, oraz wszystkich szczegółów dotyczących wydarzenia.
 6. Wydarzenia cykliczne nie muszą być zgłaszane każdorazowo. Po jednokrotnym wypełnieniu formularza kolejne terminy mogą być ustalane mailowo.

VI. Użytkowanie przestrzeni przez organizatorów

 1. Osoba odpowiedzialna za dane wydarzenie ma obowiązek pozostawić przestrzeń w czystości i porządku oraz doprowadzić ją do stanu, w jakim ją zastała.
 2. Wszelkie koszty związane ze szkodami powstałymi w wyniku niewłaściwego użytkowania powierzchni SPA w trakcie trwania wydarzenia ponosi organizator_ka.
 3. Uczestnicy i uczestniczki wydarzeń zobowiązani_ne są do odpowiedzialnego zachowania: na terenie Punktu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych, a także wyświetlania materiałów pornograficznych.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Punkcie zobowiązanie są do przestrzegania zasad PPOŻ, BHP oraz netykiety.
 5. Do przestrzeni magazynowej dostęp mają wyłącznie Koordynatorzy i Koordynatorki Punktu.
 6. Osoba lub grupa naruszająca postanowienia niniejszego regulaminu jest zobowiązana do opuszczenia przestrzeni SPA. Koordynator może również odmówić prawa ponownego wstępu lub ponownej rezerwacji powierzchni osobie lub grupie, która naruszyła postanowienia regulaminu.
 7. W przypadku wydarzeń organizowanych dla dzieci do 16 roku życia, konieczne jest przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego podanie kontaktu do opiekuna prawnego dziecka.

VI. Przepisy dotyczące odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy

 1. Organizator_ka/Prowadzący_a wydarzenie ponosi odpowiedzialność za sprzęt powierzony do realizacji wydarzenia. Obowiązkiem organizatora_ki/prowadzącego wydarzenie jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu przed rozpoczęciem korzystania z niego. W wypadku celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu udostępnionego przez SPA, organizator_ka/prowadzący_a wydarzenie jest zobowiązany_a do zapłaty odszkodowania, którego wysokość określi Koordynator_ka Punktu.
 2. Koordynatorzy i Koordynatorki Punktu nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione przez organizatora_kę/prowadzącego_ą oraz uczestników i uczestniczki wydarzenia.

VII. Bezpieczeństwo w Punkcie

 1. Ze względów bezpieczeństwa pomieszczenia Punktu objęte są całodobowym monitoringiem.
 2. Administratorem zapisu wideo jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dostęp do nagrań ma wyłącznie Administracja Teatru.

Definicje terminów

Punkt – parter budynku Domu Rzemiosł Teatralnych należący do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 3.

Koordynator/ka – osoba stale tworząca i opiekująca się Punktem, zatrudniona przez Stowarzyszenie Salam Lab.

Wolontariusz/ka – osoba związana z Punktem umową wolontariacką, wspierająca działania prowadzone przy Radziwiłłowskiej 3.

Organizator/ka wydarzenia – osoba wykorzystująca Społeczną Przestrzeń Aktywną do celów wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym.

Prowadzący/a wydarzenie – osoba wyznaczona przez Organizatora/kę wydarzenia do realizacji wydarzenia wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia – osoby obecne na terenie SPA i aktywnie biorące udział w wydarzeniu.

Chcesz zorganizować bezpłatnie
własne wydarzenie?

Zapoznaj się z zasadami organizacji własnych wydarzeń w przestrzeni SPA na Radziwiłłowskiej 3 oraz formularzem zgłoszeniowym. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas na spa@salamlab.pl.

SPA nie istniałoby bez naszych darczyńców. Bardzo dziękujemy za wsparcie tysiącom osób, które wpłaciły nawet kilka złotych na rzecz Salam Lab. Ogromnie dziękujemy Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za możliwość korzystania z fantastycznej przestrzeni przy ul. Radziwiłłowskiej 3 oraz IKEA Kraków za przekazanie nam wyposażenia. Dziękujemy naszym partnerom: JCC Kraków, Centrum Wielokulturowemu w Krakowie, Szlachetnej Paczce oraz sponsorom strategicznym: Fundacji Bayer, Fundacji AirLiquide, Airbnb, Fundacji Biedronka, Fundacji Batorego, Fundacji Dentons, Alight oraz Americares.