Siła współpracy w sektorze pozarządowym, w sferze migracji

Six hands holding each over a table on which lies a laptop and notes

W ciągle ewoluującym krajobrazie sektora nonprofit, współpraca stała się czymś więcej niż tylko narzędziem do wzrostu – to niezbędna siła, która napędza misję organizacji. Współzałożycielka Salam Lab o łączeniu zasobów, wiedzy i sił z innymi organizacjami 

Dobrze prowadzone współprace przynoszą liczne korzyści, umożliwiając organizacjom pozarządowym zwiększenie swojego zasięgu, wzmocnienie wpływu i lepszą obsługę beneficjentów. Ten trend stał się siłą transformującą sektor.

Wartość współpracy: przekształcanie krajobrazu organizacji non-profit

Zakres problemów, które organizacje pozarządowe (NGO) próbują zaadresować znacznie się rozszerzył, a wyzwania, którym muszą stawić czoło, często przekraczają granice geograficzne i polityczne. Tradycyjne metody operacyjne ustępują miejsca innowacyjnym podejściom do współpracy, które mogą holistycznie rozwiązać te problemy.

Wesprzyj rodziny uchodźcze w Krakowie, wpłać na zrzutkę >>>

Współpraca może znacznie zwiększyć zdolność organizacji do realizacji swojej misji. Choć indywidualne wysiłki mogą przynieść postęp, to właśnie poprzez działania zbiorowe możemy dużo lepiej sprostać większym wyzwaniom. Mówiąc o współpracach, mam na myśli te pomiędzy organizacjami pozarządowymi, podmiotami rządowymi i firmami. Korzyści z tworzenia takich współprac są oparte zarówno na badaniach, jak również  doświadczeniach naszej organizacji.

Korzyści z współpracy pomiędzy organizacjami

Współpraca w sektorze non-profit przynosi wiele korzyści, zarówno dla zaangażowanych organizacji, jak i dla obsługiwanych przez nie społeczności. Partnerstwa te mogą skutkować znaczącymi oszczędnościami, poszerzeniem zakresu usług, świeżymi pomysłami, nowymi możliwościami liderowania, zwiększonym zasięgiem marki i wzmocnieniem głosów przemawiających w sprawie.

1. Oszczędności

Jedną z najbardziej natychmiastowych korzyści z współpracy są oszczędności. Koszty administracyjne, takie jak materiały biurowe, transport, wynajem obiektów i szkolenia pracowników, często mogą być dzielone pomiędzy współpracujące organizacje. Ta finansowa korzyść pozwala organizacjom non-profit przekierować zasoby na swoją misję, zwiększając ich zdolność do służenia beneficjentom i beneficjentkom.

2. Poszerzony zakres usług

Współpraca z organizacjami o podobnej misji, ale różnym stylu zarządzania, daje możliwość rozszerzenia zakresu usług. Organizacje non-profit mogą uzyskać dostęp do nowych narzędzi i zasobów, oferując bardziej kompleksowy pakiet usług.

3. Nowe pomysły, nowi liderzy i liderki

W wyniku łączenia pracy różnych osób i ich  doświadczeń, współprace stają się kuźnią innowacji. Nowe pomysły mogą prowadzić do nowatorskich rozwiązań i strategii, pomagając organizacjom non-profit skuteczniej realizować swoje misje. Dodatkowo, współpraca otwiera drzwi do nowych możliwości zarządzania, wprowadzając świeże perspektywy, które mogą nakierować organizację na nowe pomysły.

4. Zwiększony zasięg marki

Współpraca może znacznie zwiększyć widoczność organizacji. Partnerzy mogą wzajemnie się promować, podwajając zasięg działań marketingowych i brandingowych. Korzystając z sieci, organizacje non-profit mogą poszerzyć ilość odbiorców i odbiorczyń, angażować większą grupę osób i w ten sposób generować większe wsparcie dla swojej misji.

5. Wzmocniona siła rzecznictwa

Dla mniejszych organizacji non-profit, których głosy mogą zostać zagłuszone przez większe podmioty, współprace oferują możliwość wzmocnienia ich rzecznictwa. Łącząc siły z organizacjami o podobnych celach, organizacje non-profit mogą wywrzeć większy wpływ na swoją społeczność i zwiększać szanse na osiągnięcie celów.

6. Rozszerzone programy

Współprace dają również organizacjom non-profit zasoby i możliwości do rozwijania ich programów lub nawet tworzenia nowych. Organizacje partnerskie mogą łączyć podobne programy, wprowadzać nowe elementy lub opracowywać całkiem nowe inicjatywy, poszerzając usługi, które oferują swojej społeczności.

Komitet ds. Migracji NGO (CoM) to międzynarodowy przykład takiej współpracy. Komitet powstał na skutek nacisków wielu organizacji non-profit posiadających status konsultacyjny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i składa się z ponad 50 organizacji, które dążą do zapewnienia sprawiedliwości dla osób migranckich, uchodźczych, bezpaństwowych, przesiedlonych wewnątrz kraju na całym świecie. CoM promuje prawa tych osób, poprzez bezpośrednie interakcje z członkami i członkiniami ONZ, organami i mechanizmami tej instytucji, oraz poprzez wpływanie na politykę i procedury na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Taka działalność byłaby niemożliwa w wypadku działania w pojedynkę.

Na bardziej lokalnym poziomie obserwowaliśmy podobną sytuację rozwijającą się w Polsce wraz z powstaniem Grupy Granica i Konsorcjum Migracyjnego. Te współprace umożliwiły polskim organizacjom pozarządowym propagowanie świadomości o swojej pracy humanitarnej na granicy z Białorusią, rzecznictwo przy współpracach międzynarodowych (głównie z iNGO) oraz wpływanie na lokalne polityki migracyjne.

Współpraca z biznesem

Badanie przeprowadzone przez Jamesa E. Austina i M. May Seitanidi Collaborative Value Creation: A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses podkreśla potencjał wynikający z współpracy między organizacjami pozarządowymi a firmami. Autorzy stwierdzili, że współpraca między organizacjami pozarządowymi a biznesem może przynieść znaczącą wartość, zarówno społeczną, jak i ekonomiczną, stanowiąc potężną ścieżkę umożliwiającą organizacjom pozarządowym osiąganie swoich celów.

Raport PwC z 2017 roku zatytułowany „Zarządzanie kryzysem uchodźców i migrantów: rola rządów, sektora prywatnego i technologii” podkreślił dużą rolę, jaką może odegrać sektor biznesowy w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz palących problemów migracyjnych. Dzięki strategicznej współpracy z rządami i organizacjami pozarządowymi, firmy mogą dostarczyć niezbędne zasoby, oferować programy zatrudnienia i szkolenia oraz pomagać w radzeniu sobie z ograniczeniami organizacyjnymi.

Jak czytamy w raporcie, „przedsiębiorcy mogą również pomóc rządom i odpowiednim agencjom zajmującym się kryzysem migracyjnym pokonać ograniczenia organizacyjne, ułatwiając koordynację między działami i planowanie strategiczne, a także zarządzanie organizacją i wielopłaszczyznowymi programami”.

Rola przedsiębiorstw

Jak podkreśla raport PwC, dzięki programowi odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), przedsiębiorstwa mogą wspierać długoterminowe wyzwania, takie jak edukacja, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo, odgrywając tym samym kluczową rolę w integracji osób uchodźczych w nowych społecznościach. Wartość koncentracji sektora prywatnego na efektywności i innowacjach może istotnie zwiększyć reakcję na kryzysy.

Ponadto, przedsiębiorstwa technologiczne odgrywają wyjątkową rolę w tych współpracach. Są w stanie dostarczać innowacyjnych narzędzi i rozwiązań dla rządów, organizacji pozarządowych i międzynarodowych, pomagając im radzić sobie z złożonościami kryzysów humanitarnych spowodowanych migracjami.

Podobają Ci się nasze treści? Wesprzyj nas finansowo!

W Polsce od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie nastąpiła zmiana w podejściu firm do odpowiedzialności społecznej za migrację. Mimo że równość i różnorodność były już ważnymi elementami wielu polityk biznesowych, działania związane z tymi zagadnieniami odbywały się bez poruszania tematów migracji i uchodźstwa. Obecnie obserwujemy zmianę, gdzie niemal wszystkie firmy chcą wykazać się inicjatywą w udzielaniu pomocy ukraińskim uchodźcom i uchodźczyniom, często koncentrując się na aspektach, takich jak integracja i wielokulturowość.

Współpraca z rządem

Współpraca organizacji pozarządowych z rządem wykazała znaczący potencjał w dostarczaniu usług publicznych i wdrażaniu polityki promigracyjnej. Badanie Stay or Exit: Why Do Nonprofits Maintain Collaborations With Government? podkreśla czynniki instrumentalne i relacyjne wpływające na zamiar międzynarodowych organizacji pozarządowych utrzymania współpracy z rządem. Czynniki instrumentalne, takie jak potrzeba zasobów i istnienie formalnej umowy, silnie wpływają na zaangażowanie w kontynuowanie współprac. Czynniki relacyjne, takie jak sprawiedliwość dystrybucyjna i proceduralna, znacząco kształtują zaangażowanie. Raport podkreśla również znaczenie długoterminowej trwałości współpracy, która jest często pomijana, mimo jej istotnych implikacji dla zarządzania publicznego.

Chociaż czasami chcielibyśmy działać samodzielnie, nie jesteśmy w stanie sami tworzyć polityk i rozwiązywać problemów na dużą skalę. Jesteśmy i zawsze będziemy zależni od pracy wykonywanej przez instytucje rządowe i polityki, ale mamy wpływ na te aspekty, o ile jesteśmy skłonni do współpracy.

Doświadczenie Salam Lab: Współpraca w działaniu

W Salam Lab mamy doświadczenie potęgi współpracy. Obecnie łączymy siły z licznymi organizacjami, począwszy od lokalnych organizacji pozarządowych po globalne korporacje, takie jak IKEA, aby bardziej skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, jakie niosą dla społeczeństw uchodźstwo i migracja.

Wczesne dni pełnoskalowej wojny w Ukrainie nauczyły nas cennej lekcji: to, czego nie możemy osiągnąć sami, możemy osiągnąć pracując z innymi. Współpracowaliśmy ściśle z organizacjami ukraińskiej diaspory, takimi jak Zustricz i UAinKrakow, aby założyć pierwszy Punkt Pomocy i noclegownie w Krakowie. Nasze organizacje partnerskie, takie jak IB Polska i Szlachetna Paczka, dostarczyły nieocenionej pomocy, co dodatkowo pokazało nam zalety pracy w partnerstwie. Powstanie Punktu Pomocy, który do dzisiaj pomógł kilkudziesięciu tysiącom osób, byłoby niemożliwe bez partnerstw.

Partnerstwo z IKEA

Nasze doświadczenie z współpracą sięga również sektora biznesowego, co ilustruje nasze partnerstwo z IKEA. Stabilne zatrudnienie jest kluczowym czynnikiem dla osób z doświadczeniem uchodźstwa, które starają się zbudować bezpieczne życie w nowym kraju. Z tego powodu IKEA Retail, przy wsparciu kilku organizacji pozarządowych, w tym Salam Lab, uruchomiła program zatrudnienia mający na celu zaspokojenie tej potrzeby. Zaangażowane organizacje pozarządowe wniosły swoją wiedzę i doświadczenie w obszarach takich jak integracja, a IKEA dostarczyła swoje zasoby i zobowiązanie do stworzenia otwartego środowiska pracy. Współpraca ta ma na celu nie tylko pozytywny wpływ na życie uchodźców, ale także zainspirowanie innych firm do zaangażowania się w wysiłek, przekształcając rynek pracy dla migrantów i migrantek. Ponadto ta współpraca skłoniła IKEA do zorganizowania Okrągłego Stołu między firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządami. Te dyskusje mogą prowadzić do znaczących zmian na polskim rynku pracy dla migrantów i migrantek, co ponownie pokazuje potencjał transformacyjny kolaboracji.

Noclegownia działająca wiosną zeszłego roku w Punkcie Pomocy przy Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie

Dzięki naszym współpracom możemy pozostać wierni naszej głównej misji: pomaganiu wszystkim osobom uchodźczym, nie tylko Ukraińcom i Ukrainkom, oraz priorytetowemu wsparciu grup mniejszościowych, takich jak Romowie i Romki oraz społeczność LGBT+. Dzięki połączeniu zasobów i wiedzy z naszymi partnerami, udało się nam znacznie zwiększyć nasz wpływ, zapewniając uchodźcom kluczowe usługi, od zakwaterowania i stabilnego zatrudnienia po walkę z dyskryminacją.

Nawigacja wyzwań we współpracy

Pomimo licznych korzyści, żadna współpraca nie jest pozbawiona wyzwań. Mogą być to różnice priorytetów, ograniczenia zasobów, czy trudności w komunikacji. Koordynowanie działań między różnymi organizacjami często wymaga intensywnej komunikacji i negocjacji, a konflikty mogą powstać z powodu różnic w priorytetach lub ograniczeń zasobów. Niemniej jednak, międzyorganizacyjne współprace, pomimo swojej inherentnej złożoności, mogą przynieść pozytywne wyniki, gdy są skutecznie zarządzane.

Moc współpracy jest niezaprzeczalna, jednak kluczowe jest, aby każda organizacja pozarządowa utrzymywała swoje wartości organizacyjne podczas tych partnerstw. To delikatny balans, z którym znamy się w Salam Lab. Naszą misją jest pomoc wszystkim uchodźcom, a my podkreślamy pomoc dla grup mniejszościowych, takich jak społeczności romska o i osóbi LGBT+. Podczas naszych współprac, konsekwentnie komunikujemy tę misję naszym partnerom, upewniając się, że wspólne prace są zgodne z tymi wartościami. Jak wskazuje badanie Christophera S. Collinsa w jego artykule The Effectiveness of Managerial Leadership Development Programs: A Meta-Analysis of Studies from 1982 to 2001, konsekwentne komunikowanie podstawowych wartości i misji może znacząco zwiększyć skuteczność współpracy, podkreślając znaczenie tej praktyki w utrzymaniu integralności organizacyjnej.

Patrząc w przyszłość

W miarę jak sektor non-profit będzie się rozwijał, szczególnie w Polsce, współpraca z pewnością będzie odgrywać coraz większą rolę. Dzięki wspólnemu wykorzystaniu zasobów, dzieleniu się wiedzą specjalistyczną i wykorzystaniu zbiorowej mocy rzecznictwa, organizacje pozarządowe mogą wywrzeć znacznie większy wpływ, skuteczniej i efektywniej prowadząc swoją misję.

W Salam Lab stawiamy na budowanie wartościowych współprac, które podtrzymują nasze wartości i promują naszą misję. Dzięki wykorzystaniu mocy partnerstwa możemy pomóc tworzyć bardziej sprawiedliwy i inkluzywny świat dla uchodźców i migrantów.

W Salam Lab widzimy wyzwania nie jako przeszkody, ale jako możliwości rozwoju i nauki. Skupiając się na kluczowej dla nas misji i wartościach organizacji, możemy pokonywać te przeszkody i kontynuować tworzenie znaczących współprac, które służą naszej sprawie.

Artykuł powstał w ramach projektu Promigracyjne sojusze realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zuzanna Tamas – współzałożycielka Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju (znanego jako Salam Lab)
Najnowsze publikacje