Statut stowarzyszenia

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”, zwane
  dalej „Stowarzyszenie” działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy
  o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie, a także postanowień niniejszego
  Statutu Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconymi nazwami „Laboratorium Działań dla
  Pokoju” oraz „Salam Lab”.
 2. Stowarzyszenie nie jest związane z żadnym wyznaniem.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
  granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
  nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Stowarzyszenie może współpracować z innymi fundacjami lub stowarzyszeniami lub
  innego rodzaju organizacjami pozarządowymi dla efektywnego realizowania swoich
  celów.
 6. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią i znakiem graficznym (logo).

§ 3

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.


CELE STOWARZYSZENIA

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
  działalność edukacyjną, społeczną, informacyjną, kulturalną, naukową i jej
  upowszechnianie na rzecz rozwoju demokracji, równości, zaangażowania społecznego i
  dialogu wielokulturowego oraz międzyreligijnego, a także współpracy międzynarodowej.
 2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są działania na rzecz:
 3. osób i grup nieuprzywilejowanych, w tym dzieci i młodzieży, poprzez
  wyrównywanie szans i wspieranie rozwoju wszystkich bez względu na: płeć,
  pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, niepełnosprawność, orientację
  seksualną, wyznanie, bezwyznaniowość, status ekonomiczny, społeczny,
  uchodźczy i imigrancki oraz niwelowanie wykluczenia społecznego;
 4. równości płci i praw kobiet;
 5. dialogu społecznego, społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej
  poprzez wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, działanie na rzecz
  ochrony praw i swobód obywatelskich, propagowanie postaw obywatelskiej
 6. aktywności, odpowiedzialności i solidarności, wzmacnianie i tworzenie
 7. mechanizmów partycypacji obywatelskiej, w tym ekonomii społecznej;
 8. edukacji antydyskryminacyjnej;
 9. ochrony praw człowieka;
 10. zrównoważonego rozwoju;
 11. upowszechniania edukacji globalnej;
 12. ochrony zdrowia i środowiska naturalnego;
 13. rozwoju organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz
  dobra publicznego;
 14. animacji kultury i sztuki zaangażowanej społecznie, edukacji artystycznej i
  kulturalnej oraz zwiększania dostępności do kultury i edukacji;
 15. współpracy międzynarodowej i rozwojowej oraz pomocy humanitarnej;
 16. promocji integracji europejskiej i regionalnej;
 17. upowszechniania kultury i sztuki i podnoszenia świadomości kulturalnej wśród
  ich odbiorców;
 18. integracji cudzoziemców.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie i uczestnictwo w koalicjach i sieciach instytucji oraz organizacji
 2. pozarządowych w kraju, regionie i na świecie (z wyłączeniem związków stowarzyszeń);
 3. organizację i prowadzenie szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów, konferencji i
  innych działań edukacyjnych;
 4. tworzenie programów i materiałów edukacyjnych;
 5. organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz kampanii społecznych;
 6. organizację i prowadzenie doradztwa dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych i
  innych podmiotów i instytucji oraz rozwijanie kompetencji zawodowych oraz z zakresu
  budowania potencjału organizacyjnego;
 7. prowadzenie działalności naukowej, oświatowej i badawczej;
 8. prowadzenie działalności kulturalnej, promocyjnej i informacyjnej;
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 10. naukę języków obcych;
 11. publikacje, diagnozy, tłumaczenia;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej;
 13. działania monitoringowe, rzecznicze; formułowanie stanowisk, opinii, rekomendacji i
  ekspertyz związanych z celami Stowarzyszenia;
 14. pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy;
 15. przyznawanie nagród i wyróżnień;
 16. inicjowanie lub przyłączanie się do toczących się postępowań przed sądami i organami
  administracji;
 17. doradztwo prawne, psychologiczne;
 18. realizację pomocy psychologicznej;
 19. prowadzenie portali internetowych;
 20. prowadzenie działalności pomocowej interwencyjnej i długoterminowej, integracyjnej na
  rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego.

§ 6

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
 1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet;
 2. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 3. działalność agencji reklamowych;
 4. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 5. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
  elektronicznych (Internet);
 6. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 7. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 8. pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej,
  gdzie indziej niesklasyfikowana;
 9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 10. działalność wspomagająca edukację;
 11. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
 12. organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry,
  pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe;
 13. pozaszkolne formy edukacji;
 14. zakwaterowanie krótkoterminowe;
 15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 16. działalność organizatorów turystyki;
 17. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 18. działalność w zakresie informacji turystycznej;
 19. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
  niesklasyfikowana;
 20. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
  humanistycznych;
 21. badania rynku i opinii publicznej;
 22. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania;
 24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana;
 25. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  pracowników;
 26. działalność agencji pracy tymczasowej;
 27. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 28. działalność fotograficzna;
 29. działalność związana z tłumaczeniami;
 30. działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura;
 31. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
  specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
 32. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 33. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
  telewizyjnych;
 34. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
  telewizyjnymi;
 35. nadawanie programów radiofonicznych;
 36. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
 37. pozostałe badania i analizy techniczne;
 38. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 39. działalność związana z projekcją filmów.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 7

 1. Dla realizacji i osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność
  innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym
  samym lub zbliżonym charakterze działania.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 8

Dochody Stowarzyszenia pochodzić mogą z:

 1. składek członkowskich;
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
 3. dotacji i subwencji oraz grantów;
 4. dochodów z majątku stowarzyszenia;
 5. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych;
 6. nawiązek sądowych;
 7. wszelkich innych dochodów, zgodnie z przepisami prawa.

§ 9

 1. Cały dochód stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia i
  pokrycie kosztów jego działalności.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
  podejmuje Zarząd.
 4. Rokiem obrotowym stowarzyszenia jest pełny rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy
  zaczyna się w momencie zarejestrowania Stowarzyszenia, a kończy się z dniem 31
  grudnia roku następnego. 5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia,
  Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod
  warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny
  spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

 1. Stowarzyszenie posiada członków/członkinie:

  1. zwyczajnych/zwyczajne
  2. wspierających/wspierające
 2. Członkiem zwyczajnym//Członkinią zwyczajną Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna – bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, orientację seksualną – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem akceptująca cele Stowarzyszenia, która:

  1. złoży deklarację członkowską na piśmie
  2. zobowiąże się do czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
  3. przedstawi pisemną rekomendację dwóch członków/członkiń Stowarzyszenia,
  4. zobowiązuje się opłacać składki, jeżeli obowiązek opłacania składek został
  ustalony przez Zarząd.
 3. Członkiem wspierającym/Członkinią wspierającą może zostać każda osoba fizyczna i prawna akceptująca cele Stowarzyszenia, która:

  1. złoży deklarację członkowską na piśmie
  2. zobowiąże się do czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
  3. zobowiązuje się systematycznie przekazywać wpłaty pieniężne na rzecz
  Stowarzyszenia.
 4. Nowych członków/nowe członkinie przyjmuje Zarząd po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.

  1. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w
  terminie 14 dni od otrzymania odmowy.
  2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
 5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków/członkiń. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników/pracowniczki.
 6. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
  innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
  stowarzyszenia.
 7. Ustalenie składek członkowskich nie jest obligatoryjne. Sposób opłacania i wysokość
  składek ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 8. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków/członkiń lub wykluczenia
  ze Stowarzyszenia.
 9. Skreślenie z listy członków/członkiń następuje na skutek:
  1. śmierci członka/członkini,
  2. złożenia przez członka/członkinię Zarządowi pisemnego oświadczenia o
  wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 10. Skreślenia z listy członków/członkiń dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 11. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
  1. niewykonywania przez członka/członkinię postanowień Statutu lub uchwał
  władz Stowarzyszenia;
  2. podejmowania przez członka/członkinię działań rażąco sprzecznych z celami
  Stowarzyszenia;
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia;
  4. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 3 miesiące oraz
  zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez
  okres co najmniej 6 miesięcy;
  5. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień
  Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia.
 12. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały zarządu
  stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi/członkini, których
  uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa
  się pisemnie przewodniczącemu komisji rewizyjnej w terminie 30 dni od daty
  doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa. Po otrzymaniu odwołania, nie później
  niż w terminie dwóch miesięcy, przewodniczący/przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zgromadzenie; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
 13. Członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu i
  uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich, jeżeli zostały ustanowione
  4. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu członków/członkiń.
 14. Członkowie wspierający/członkinie wspierające Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu i
  uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. systematycznego wsparcia finansowego Stowarzyszenia zgodnie z informacją
  zawartą w deklaracji.
 15. Członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne Stowarzyszenia mają prawo do:
  1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym,
  2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  3. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
 16. Członkowie wspierające/członkinie wspierające Stowarzyszenie mają prawo do:
  1. udziału w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym,
  2. merytorycznego wspierania Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 12

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym (chyba że
zdecydowano o przeprowadzeniu głosowania tajnego) bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków/członkiń uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków/członkiń.


WALNE ZGROMADZENIE

§ 13

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, poprzez zawiadomienie
  członków/członkiń o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu kolejnych 14 dni. Zawiadomienia można dokonywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 3. W Walnym Zgromadzeniu może brać udział osobiście lub przez pełnomocnika na
  podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
 4. W przypadku śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych któregokolwiek z
  członków/członkiń, Stowarzyszenie może kontynuować swoją działalność w
  ograniczonym składzie członków/członkiń, zachowując jednak minimum ustawowe
  liczebności członków/członkiń stowarzyszenia.
 5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków/członkiń
  zwyczajnych Stowarzyszenia.
  3. co najmniej raz w roku.
 6. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
 3. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 5. decydowanie o zmianie Statutu;
 6. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 8. powoływanie pełnomocnika, którego rolą jest podpisywanie umów z
  członkami/członkiniami Zarządu Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 lub 5 członków/członkiń.
 2. Członkowie/członkinie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 3. W przypadku zawierania umów między Stowarzyszeniem a członkiem/członkinią
  Zarządu, umowy za Stowarzyszenie podpisuje pełnomocnik/pełnomocniczka
  powołany(a) uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. Kadencja członka/członkini Zarządu trwa 3 lata.
 5. Można być członkiem/członkinią Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Zarząd może uregulować zasady swojego wewnętrznego działania uchwalając
  Regulamin Zarządu.
 7. Pierwszy Zarząd powołany jest na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia. Każdy
  kolejny Zarząd powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z upływem kadencji;
  2. z chwilą doręczenia pisemnej rezygnacji na Walnym Zgromadzeniu, pozostałym
  członkom/członkiniom Zarządu;
  3. w przypadku śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych;
  4. w przypadku odwołania uchwałą Walnym Zgromadzenia podjętą większością
  2/3 głosów.
 9. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
  uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
  pozostali członkowie/członkinie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż
  połowy składu organu.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na
  zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie oraz składanie
  sprawozdań finansowych i ze swojej działalności;
  2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na
  zewnątrz;
  3. opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia;
  4. przyjmowanie członków/członkiń i pozbawianie członkostwa;
  5. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia;
  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o
  nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
  8. rozstrzyganie sporów między członkami/członkiniami Stowarzyszenia
  powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest każdy(a)
  członek/członkini Zarządu (reprezentacja jednoosobowa).
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
  połowy składu Zarządu.
 3. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 10.000,00
  złotych do składania oświadczeń woli wymagana jest zgoda większości członków i
  członkiń Zarządu.

§ 18

 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres
  zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków i członkiń
  stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania
  tych czynności.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  3. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,
  zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
  4. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 500 000 zł.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością
  Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób.
 3. Przewodniczącego/Przewodniczącą wskazuje Komisja spośród swego grona.

§20 

 1. Członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami lub członkiniami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
 2. Członkiem lub członkinią Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która nie była skazana
  wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe.

§21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§22

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została
  ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
  sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością
  2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków i członkiń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Zmiany w Statucie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3
  głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków i członkiń.
 2. Niniejszy Statut przyjęto uchwałą w dniu 2.12.2022 r.